Skip to main content
Admission

Uroczyste zako?czenie programu Global Governance Summer School w National Chengchi University!

By 08/21/2019April 29th, 2021No Comments

Kilka dni temu byli?my ?wiadkami uroczystego zako?czenia programu G2S2. Na samym pocz?tku przywita? nas Prezydent uczelni prof. Kuo Ming-Cheng, nast?pnie g?os zabra? dziekan oraz organizator ca?ego przedsi?wzi?cia – prof. Fu-Kuo Liu.

Kolejnym punktem programu by? filmik sk?adaj?cy si? ze zdj?? zrobionych podczas zaj??, warsztatow oraz wycieczek m.in. do Epoch Foundation czy Franz Collection. Stanowi? on szczegolny prezent a zarazem pami?tk? dla wszystkich uczestnikow programu.

Po chwilach wzrusze? przysz?a pora na wr?czanie certyfikatow. Ka?dy student by? kolejno proszony na scen?, gdzie z r?k prof. Fu-Kuo Liu otrzyma? dyplom uko?czenia kursu oraz ma?y upominek w postaci tradycyjnej tajwa?skiej herbaty. W ramach podzi?kowa? ze strony studentow g?os zabra?a trojka z nich: Laura-Johanna Cluytens z Belgii oraz Rizky Bambang i Pooja Kaushik z Indii. Ka?de z nich przyzna?o, i? udzia? w tym programie by? nadzwyczaj motywuj?cym do?wiadczeniem w ich ?yciu. Pooja Kaushik, ktora aktualnie jest studentk? UMCS w Lublinie, powiedzia?a: “Profesor Dr. Eugene Chien by? przyk?adem i inspiracj? jak za pomoc? edukacji mo?emy zmieni? sposob my?lenia ludzi. Chcia?abym zrobi? to samo w moim pa?stwie- Indiach.”

Po krotkiej przerwie rozpocz?to panel Q&A w ktorym wzi??o udzia? a? 6 specjalistow: dr. Taewan Kim, prof. Paul Hsu, Pan Franz Chen, dr. I Yuan, dr. Tzu-Jan Yang oraz dr. Fu-Kuo Liu. Jedno z ciekawszych pyta? pad?o ze strony Theodory Dedy Rolip z Indonezji, ktora zapyta?a, jak utrzyma? swoj? motywacj? w d??eniu do upragnionego celu. Odpowiedzi na to pytanie podj?? si? Pan Franz Chen, ktory przyzna?, ?e nasz cel musi by? nasz? ?yciow? misj? zwi?zan? z pomoc? innym, dzi?ki temu odbiorcy automatycznie stan? si? nasz? dodatkow? pomoc? i motywacj?.

Ca?e wydarzenie zako?czy?o si? pami?tkow? sesj? w okolicach kampusu.